Webshop

Algemene voorwaarden

Terms and Conditions

  1. Als deelnemer verklaar je 18 jaar of ouder te zijn en fysiek en mentaal goed gezond bent.
  2. Als deelnemer verklaar je aanwezig te zijn bij alle voorbereidende overleggen of anderszins momenten.
  3. Als deelnemer verklaar je de reiskosten te betalen en je in te spannen om minimaal € 1000,- op te halen voor de aanschaf van materialen in Oekraïne.
  4. Je reist voor eigen rekening en risico mee naar Oekraïne. Je bent je er bewust van dat je ‘rood’ gebied inreist. De Nederlandse overheid adviseert dit niet te doen. (Reisadvies Oekraïne | Ministerie van Buitenlandse Zaken (nederlandwereldwijd.nl).  Een deelnemer is zich ervan bewust dat reizen in ‘rood’ gebied  betekent dat een (levens)verzekering niet uitkeert in geval van overlijden of blijvend letsel of dat er andere uitsluitingsclausules van toepassing zijn. Als je besluit mee te gaan ga je er expliciet mee akkoord dat je in geval van letsel, (klein of groot) molest of andere calamiteiten de (financiële) gevolgen daarvan niet kunt verhalen op de stichting Hope4ukraine. De stichting raadt de deelnemers van de reis dan ook uitdrukkelijk aan een reis- en/of (extra) ziektekostenverzekering af te sluiten. De stichting Hope4Ukraine is in ieder geval op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van letsel of (klein of groot) molest of andere calamiteiten.
  5. De stichting Hope4ukraine is niet aansprakelijk voor de (financiële) gevolgen die voortvloeien uit onvoorziene situaties, zoals bijvoorbeeld een onverwachte repatriëring van een groep wegens veiligheid of andere oorzaak of een annulering van de reis. Dit geldt ook voor de gevolgen van andere onvoorziene omstandigheden zoals extreem weer of een staking. De stichting behoudt zich het recht voor te allen tijde te beslissen dat een geplande reis niet doorgaat of dat een reis vroegtijdig onderbroken wordt.
  6. Deelname aan een reis naar Oekraïne is voor eigen rekening en risico van de deelnemer. De stichting is niet aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal met betrekking tot eigendommen of andere zaken die de deelnemer ter beschikking staan, welke oorzaak hieraan ook maar debet is. Dit geldt ook voor schade als gevolg van letsel of een ongeval van de deelnemer. Voor een vrijwilliger die werkzaamheden verricht voor de stichting, maar niet deelneemt aan een (groeps)reis geldt het voorgaande onverkort.
  7. Je plaatst geen foto’s van mensen op social media of anderszins op het internet zonder uitdrukkelijke toestemming van deze mensen.
  8. Er is kans dat je tijdens werkzaamheden in aanraking komt met asbest of andere mogelijk schadelijke stoffen. Je bent hier bewust van en gaat op eigen verantwoordelijkheid de werkzaamheden uitvoeren. De stichting is niet verantwoordelijk voor ontstane gezondheidsschade direct of op langere termijn.
  9. Daar waar omstandigheden optreden waar de algemene voorwaarden niet in voorzien dan geldt dat er geen aansprakelijkheid is van de stichting Hope4Ukraine
  1. As a participant you declare to be 18 years or older and to be in good physical and mental health.
  2. As a participant you declare to be present at all preparatory meetings or other moments.
  3. As a participant you declare to pay the travel costs of € 275,- and to make every effort to collect at least € 1000,- for the purchase of materials in Ukraine.
  4. You travel to Ukraine at your own expense and risk. You are aware that you are entering 'red' territory. The Dutch government advises not to do this. (Ukraine travel advice | Ministry of Foreign Affairs (nederlandwereldwijd.nl).  A participant is aware that traveling in a 'red' area  means that a (life) insurance policy will not pay out in the event of death or permanent injury or that other exclusion clauses apply If you decide to come along, you explicitly agree that in the event of injury, (minor or major) acts of war or other calamities, you cannot recover the (financial) consequences from the Hope4ukraine foundation. to take out the trip explicitly with a travel and/or (additional) health insurance.The Hope4Ukraine foundation is in any case in no way liable for the consequences of injury or (minor or major) acts of war or other calamities.
  5. The Hope4ukraine foundation is not liable for the (financial) consequences arising from unforeseen situations, such as an unexpected repatriation of a group due to safety or other causes or a cancellation of the trip. This also applies to the consequences of other unforeseen circumstances such as extreme weather or a strike. The foundation reserves the right to decide at any time that a planned trip will not take place or that a trip will be interrupted prematurely.
  6. Participation in a trip to Ukraine is at the participant's own expense and risk. The foundation is not liable for loss, damage or theft with regard to property or other items available to the participant, regardless of the cause. This also applies to damage resulting from injury or an accident of the participant. The foregoing applies in full to a volunteer who performs work for the foundation, but does not participate in a (group) trip.
  7. You do not post photos of people on social media or otherwise on the internet without the explicit permission of these people.
  8. There is a chance that you will come into contact with asbestos or other potentially harmful substances during work. You are aware of this and will carry out the work on your own responsibility. The foundation is not responsible for direct or long-term damage to health.
  9. Where circumstances arise that are not provided for in the general terms and conditions, there is no liability on the part of the Hope4Ukraine foundation

Wat is Hope4Ukraine?

Wij zijn een ANBI-Stichting die:

 • transporten met hulpgoederen naar Oekraïne organiseert;
 • herstelreizen voor vrijwilligers naar Oekraïne organiseert;
 • zorgt voor voedsel in de dorpen langs de frontlinie.

Wij zijn een christelijke stichting met als basis voor ons beleid en activiteiten het Woord van God. Wij zijn gericht op het brengen van herstel voor Oekraïne.

We geloven in herstel en daar we willen we ons actief voor inzetten. Aan herstel dragen we bij door onze hoofdactiviteiten die bestaan uit: herstelreizen, hulptransporten en geestelijk herstel.

Contactgegevens

Adres:
Meester P.J. Troelstraweg 147a
8919 AA Leeuwarden

Bankgegevens
NL32TRIO0320595811

RSIN 864870012 | KvK 89069889 | ANBI
crossmenu
Chat openen
Hulp nodig?
Hope4Ukraine
Welkom bij Hop4Ukraine, waarmee kunnen wij je helpen?
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram